พ.ย.
05

ตามที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้จัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน

ในการนี้จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดาวน์โหลด เอกสารการบรรยายและคู่มือบริหารกองทุนฯ ที่

http://www.upload-thai.com/download.php?id=dd6a0656ab8069754ba8fe167f1c1724

พ.ย.
05

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ แจ้งแนวทางการพิจารณาคำร้องกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ จากความเห็นร่วมกันในการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

โดยสามารถดาว์นโหลด เอกสารได้จาก WinScp สสอ.เวียงสา งานอดิเทพ Folder 7_downloads_เอกสาร_คู่มือ

พ.ย.
04

การประสานงานเครือข่าย การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่ 16- 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น
สถานที่ ห้องประชุมประชาร่วมใจ รพ. วียงสา
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ด้าน
1.การถ่ายภาพจอประสาทตา
2.การตรวจเท้า
3.การตรวจช่องปาก
วิธีการดำเนินงาน ในการถ่ายภาพจอประสาทตา ผู้ป่วยเบาหวาน
๑ โรงพยาบาลจัดกลุ่มเป้าหมาย ส่งรายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน ให้ รพ สต.
2 กรณีผู้ป่วยเบาหวาน รักษาที่ รพ.น่าน / หรือที่อื่น หลัง วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมา 1 ปี ให้นัดมาตรวจด้วยค่ะ
3.สถานบริการจัดทีม ทำแผนปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่
4. เจ้าหน้าที่รพ สต. ตรวจ วัด ความดันโลหิต ชีพจร การหายใจ น้ำหนัก และ วัดสายตา ผู้ป่วยเบาหวาน ทั้ง ตาซ้าย และตาขวา ลงบันทึกใน แบบฟอร์มที่แนบมาให้ครบทุกช่อง
5. ทำการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ทุกราย และบันทึก ในแบบการตรวจเท้า ตามวิธีการตรวจ ที่แนบมาพร้อมนี้ (ให้ใช้แบบใหม่ 4 จุด )
6. กรณีที่มีทันตาภิบาล กรุณา ตรวจสุขภาพช่องปาก และบันทึกการตรวจ และผล ลงใน แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก
7. สถานบริการส่งผู้ป่วยเบาหวาน มารับการคัดกรองตามตารางที่กำหนด โดยส่งผลการคัดกรอง ตา+ตรวจเท้า + ช่องปาก มาพร้อม ผู้ป่วย ในวันนัดหมาย
8.เจ้าหน้าที่แต่ละสถานบริการ มาช่วยในการดำเนินงาน บันทึกข้อมูล ตามตารางการนัดหมาย ของแต่ละ รพสต
9.ขอกำลัง เจ้าหน้าที่ มาช่วยถ่ายภาพจอประสาทตา ทั้ง 2 วัน ได้แก่คุณดวงดาว วิลาภา จงรักษ์ สุภาพร
10.สถานที่ใช้ในการดำเนินงาน คือ ห้องประชุมประชาร่วมใจ ของโรงพยาบาลเวียงสา ตั้งแต่ เวลา 8.30 น -16.30 น

ผู้ประสานงาน สยุมพร สมประสิทธิ์ 08-4538-4253, 05-4752-012-3 ต่อ 214
ดาวน์โหลดเอกสาร ดำเนินงานได้ที่ WinScp สสอ.เวียงสา แฟ้มงานอดิเทพ ถ่ายภาพจอประสาทตา เบาหวาน 16-17 พย 56 จาก สยุมพร

พ.ย.
04

ด่วนมาก !
เรียน ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย สสอ. และโรงพยาบาลทุกแห่ง
ด้วย สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ แจ้งว่า หน่วยบริการใดที่ได้รับการจัดสรรงบไม่ตรงกับที่ได้ให้บริการแพทย์แผนไทยไปในปีงบประมาณ 2556 นั้น จะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหน่วยบริการดังกล่าว จึงขอให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน การจัดบริการแพทย์แผนไทย เฉพาะที่ไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบ ฯ 2556 ตามรายละเอียดที่แนบท้าย Folder ด่วนที่สุด (Folder อยู่ใน FTP งานแพทย์แผนไทย) แล้วรวบรวมส่งไปยัง งานพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สสจ. โดยทาง FTP งานแพทย์แผนไทย สสจ.น่าน ภายในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556
จาก งานพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ
สสจ.น่าน
30 ตุลาคม 2556
11.00 น.

หรือ ดาวน์โหลไฟล์ได้ที่ winscp สสอ.เวียงสา แฟ้มงานอดิเทพ ส่งรายงานแพทย์แผนไทยปี56

ต.ค.
28

scripts tobe No.1 แก้ไขใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สสจ.น่าน ได้มีการเปลี่ยนแปลง scripts ใหม่  ทั้งนี้ขอให้ หน่วยบริการทุกแห่งนำ scripts ไป RUN ใน hosxp_pcu ใหม่ แล้วส่งมาวันนี้ 29 ต.ค.2556  ที่  email aditep_pi@hotmail.com นะครับ

หมายเหตุ รพ.สต. ใดที่ส่งมาเมื่อวานนี้ ให้ส่งมาใหม่ด้วยนะครับ วิธีการ RUNscripts tobe No.1 ใน hosxp_pcu   แก้ไขใหม่

สามารภดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่  WinScp สสอ.เวียงสา แฟ้มงานอดิเทพครับ

ต.ค.
17

ขอเชิญ จนท.รับผิดชอบงาน 21 แฟ้ม ประชุม  เพื่อ ปรับฐานข้อมูลในแฟ้ม PERSON ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เวียงสา โดย ให้นำคอมพิวเตอร์ Note Book ที่มีฐานข้อมูล HOSXP PCU ที่เป็น ปัจจุบัน มาด้วยครับ

ต.ค.
15

ติดตาม รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม
ขอให้ รพ.สต. ที่ยังไม่ได้ ส่งรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม มีรายชื่อ ดังนี้
1.รพ.สต.ห้วยไฟ
2.รพ.สต.ท่าเลอ
3.สสช.ห้วยหยวก
ทังนี้ถ้าดำเนินการเสร็จแล้วขอความกรุณาส่ง รายงานให้ สสอ.เวียงสา ด้วยครับ

ต.ค.
15

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้ส่งข้อมูลการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบฯ 2556 แยกรายสถานบริการมาให้เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Win Scp  งานแพทย์แผนไทย ฯ สสจ.น่าน  โฟดเดอร์  ด่วน!!-ข้อมูลการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบฯ2556  หรือที่  Win Scp สสอ.เวียงสา

ต.ค.
15

โรงพยาบาลน่านส่งคู่มือแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม Home Health Care เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันละกัน รายละเอียดตามคูมือที่แนบมาพร้อมนี้
http://www.upload-thai.com/download.php?id=472ded9b1f9a152513ddd0ddd8d31e62

ต.ค.
15

สสจ.น่านแจ้งจัดสรรงบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 โดยสามารถ ดาวน์ฌหลดรายละเอียด  ตามlinkด้านล่าง

http://www.upload-thai.com/download.php?id=6d958956a93b24d97682402f9ac489df